TIEŠSAISTES VIKTORĪNAS
KORPORATĪVIE PASĀKUMI
KLĀTIENES VIKTORĪNAS
▶ LIELĀ VIKTORĪNA
▶ SPORTA VIKTORĪNA
▶ KINO VIKTORĪNA

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.viktorina.lv, turpmāk – viktorina.lv, lietošanas kārtību.
1.2. SIA "VIKTORĪNA EVENTS", reģistrācijas Nr. 40203512475, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 107 , turpmāk – Viktorīna, nodrošina viktorina.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas izmanto viktorina.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 7 līdz 18 gadiem viktorina.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
1.4. Ja Lietotājs iegādājas viktorina.lv sniegtos pakalpojumus, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar pakalpojuma iegādi, samaksu, pakalpojumu saņemšanas un atgriešanas nosacījumiem.
1.5. Ja Lietotājs iegādājas pakalpojumus viktorina.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties pakalpojumus interneta viktorina.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem un LR normatīvo aktu prasībām.
1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt viktorina.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Viktorīna ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi tīmekļa lapai www.viktorina.lv.
1.7. Viktorīna patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iegādājoties pakalpojumus viktorina.lv, tiek piemērota Lietošanas noteikumu redakcija, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.8. Viktorīna patur tiesības mainīt pakalpojumu cenu, vai arī noteikt pakalpojumiem speciālo cenu un noteikt atlaides. Pakalpojumu Lietotājam tiek pārdoti par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.9. Informācija par Viktorīna sniegtajiem pakalpojumiem, to cenu, pasākumu norises laiku, un cita informācija norādīta tīmekļa lapā viktorina.lv. Viktorīna patur tiesības mainīt pasākumu norises laiku par to savlaicīgi sniedzot informāciju tīmekļa lapā viktorina.lv un nosūtot informāciju uz Lietotāja norādītājā elektroniskā pasta adresi.

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Iegādāties un saņemt viktorina.lv pakalpojumus var reģistrēti, kā arī nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos viktorina.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar pasūtījuma veikšanu tīmekļa lapā viktorina.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar viktorina.lv Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē viktorina.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.
2.2. Veicot pasūtījumu viktorina.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese.
2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu viktorina.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pasūtījumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Viktorīna nav atbildīga par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā viktorina.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt Viktorīna personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.
2.4. Reģistrējoties viktorina.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Viktorīna izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti viktorina.lv sadaļā – Kontakti.
2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto elektronisko pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami saistībā pasūtījuma, apmaksu un saņemšanu.
2.6. Viktorīna nodrošina, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai pakalpojuma iegādes, sniegšanas un tiešā mārketinga nolūkos.
2.7. Viktorīna apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Viktorīna partneriem, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu Lietotājam saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3. Pakalpojumi un to iegāde
3.1. Viktorīna sniedz šādus pakalpojumus:
3.1.1. Piekļuvi tiešsaistes viktorīnas pasākumiem;
3.1.2. Piekļuvi tīmekļa vietas viktorina.lv pasākumu arhīvam;
3.1.3. Citus pakalpojumus atbilstoši tīmekļa vieta viktorina.lv norādītajai informācijai.
3.2. Pakalpojumu iegādes līgums starp Viktorīna un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties pakalpojumus ir izveidojis pasūtījumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu" un veicis apmaksu ar Lietošanas noteikumos noteiktajiem maksāšanas līdzekļiem, atbilstoši tīmekļa lapā viktorina.lv norādītajai maksājumu veikšanas kārtībai.
3.3. Dažādiem pakalpojumu veidiem tiek izveidoti atsevišķi pasūtījumu grozi.
3.4. Izveidojot pasūtījumu grozu Lietotājs vadās pēc tīmekļa lapā viktorina.lv norādītās kārtības un veic nepieciešamo datu ievadi.
3.5. Informācija par veiktajiem pasūtījumiem un to apmaksu tiek reģistrēti un glabāti Viktorīna datu bāzē atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
3.6. Viktorīna nodrošina pieejas koda un/vai citu nepieciešamo informācijas nosūtīšanu uz Lietotāja pasūtījumā norādīto elektroniskā pasta adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
3.7. Situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Viktorīna nevar nodrošināt Lietotājam viktorina.lv iegādāto pakalpojumu, Viktorīna ir tiesības piedāvāt Lietotājam līdzvērtīgu pakalpojumu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Viktorīna atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. Atmaksai tiek izmantots tāds pats samaksas veids, kāda veikta samaksa par pakalpojumu. Izdevumus, kas saistīti ar maksājuma atmaksu sedz Viktorīna.

4. Pakalpojumu samaksas kārtība
4.1. Pakalpojumu cenas viktorina.lv norādītas euro,
4.2. Lietotājs maksā par pakalpojumiem, šādos veidos:
4.2.1. ar bankas pārskaitījumu;
4.2.2. ar kredītkarti;
4.2.3 izmantojot Viktorīna izsniegto dāvanu karti.

5. Pakalpojuma nodrošināšana
5.1. Lietotājs, izvēloties pakalpojumu, norāda elektroniskā pasta adresi, kurā tiks nosūtīts pieejas kods un/vai cita nepieciešamā informāciju, kas nepieciešama, lai Lietotājs varētu saņemt pakalpojumu.
5.2. Viktorīna 1 darba dienas laikā no apstiprinājuma saņemšanas par maksājuma veikšanu, bet ne vēlāk, kā pasākumā norādītajā sākuma laikā, uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta pieejas kods un/vai cita nepieciešamā informāciju, kas nepieciešama, lai Lietotājs varētu saņemt pakalpojumu.
5.3. Lietotājs ir atbildīgs par to, ka viņam tehniski ir iespējams saņemt pakalpojumu, Viktorīna neuzņemas nekādu atbildību, ja Lietotājām tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izmantot pakalpojumu, izņemot gadījumu, ja šāda tehniska problēma radusies Viktorīna vainas dēļ.

6. Atteikuma tiesības
6.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Lietošanas noteikumu 6.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības.
6.2. Lietotājs nevar izmantot atteikuma tiesības par pakalpojumu, kuru tas saņēmis pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pasūtot pakalpojumu, Lietotājs skaidri piekrīt un apliecina, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad pakalpojums būs izmantots.
6.3. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no noslēgtā līguma, iesniedzot Viktorīna iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
6.4. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums , kurā norādīts atteikšanās objekts un informācija par pasūtījumu. Atteikuma forma pieejama tīmekļa lapā viktorīna.lv.
6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Viktorīna atmaksās Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. Atmaksai tiek izmantots tāds pats samaksas veids, kāda veikta samaksa par pakalpojumu. Izdevumus, kas saistīti ar maksājuma atmaksu sedz Viktorīna.
6.6. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Viktorīna pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
6.7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu" 22.12. punktu, kurā tiek noteikts, "ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja - līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā", attiecībā uz Lietotāja iegādātām piekļuves tiesības konkrētam tiešsaistes pasākumam vai citam pasākum, kas notiek noteiktā dienā vai laika posmā, netiek piemērotas atteikuma tiesības.

7. Informācijas apmaiņa
7.1. Viktorīna sazinās ar Lietotāju, izmantojot Lietotāja norādīti elektroniskā pasta adresi, Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas norādīti viktorina.lv sadaļā – Par mums.

8. Atbildība
8.1. Viktorīna ir atbrīvota no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai kārtībai.
8.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
8.3. Viktorīna nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Viktorīna saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Viktorīna centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

9. Citi noteikumi
9.1. Attiecības starp Lietotāju un Viktorīna regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
9.2. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
TIEŠSAISTES VIKTORĪNAS
KORPORATĪVIE PASĀKUMI
KLĀTIENES VIKTORĪNAS
▶ LIELĀ VIKTORĪNA
▶ SPORTA VIKTORĪNA
▶ KINO VIKTORĪNA
© 2021 viktorina.lv
Tīmekļa lapas www.viktorina.lv lietošanas noteikumi
created by mamuC